Kommentarer till en debattartikel om SD i DN 28 sept 2014

Debattartikel om SD från DN 28 sept 2014

”Följ FN-lag mot rasism och tvinga SD att bekänna färg”
Publicerad 2014-09-28 00:40

Stefan Jonsson, professor i etnicitet, Linköpings universitet

Elena Namli, professor i etik, Uppsala universitet

http://www.dn.se/debatt/folj-fn-lag-mot-rasism-och-tvinga-sd-att-bekanna-farg/

Kommentarer skapade av Cogito 2014-09-30 20:20:03

 

Här gör jag 10 citat med kommentarer till författarnas debattartikel.

Citat 1): ”Hur ska valresultatet hanteras? Hur förhålla oss till att tretton procent av väljarna röstade på Sverigedemokraterna? Vågar man hävda att det finns rasistiska preferenser hos en så stor del av Sveriges befolkning eller ska man i demokratins namn säga att deras val måste respekteras? Om det sista gäller, vad betyder det?”

Kommentar 1): Hur skall den andre förstås om den inte respekteras? Hur kan man som demokrat vilja förkasta valresultat i Sverige? Vilka valresultat i Sverige skall vi respektera? Att mobba är att inte respektera. Finns det idag i Sverige någon större offentlig och vältaligare mobbing än den mot SD? Hur olika är SD-väljare vi andra att de förtjänar offentlig mobbing? På vad sätt är de olika oss andra? Är de inte människor värda respekt? Skall de respektera oss?

Citat 2): ”Den (spridda rasismen, mitt förtydligande) bygger snarare på uppfattningen att människor av olika skäl är till den graden olika att detta legitimerar att de ska hållas isär och behandlas olika. Huruvida det är etnicitet, kultur eller religion som påstås göra människor olika spelar här mindre roll.”

Kommentar 2): Livet är en påse, tomt och innehållslöst, om man inte fyller det med något. Nå gott t.ex. (Tack Hasse & Tage!). Uppfostran och uppväxtmiljö bland familj, släkt/klaner i skola, föreningar och samhälle (med allt inklusive språk, etnicitet, kultur och religion) i en specifik historisk och geografisk, klimatspecifik kontext formar och fyller våra mänskliga kroppar med tankar, känslor, beteenden, kunskap och villfarelser och allmänna och specifika kompetenser. Vi formas av vår uppväxtmiljö p.s.s. som andra däggdjur! Hur vi ”fylls” spelar roll för hur vi är och uppfattas och tolkar andra!

Citat 3): ”Det avgörande är att olikheterna ursäktar eller rent av uppmuntrar till att vissa utesluts från rättigheter som andra har.”

Kommentar 3): Det är naturligt att olikheter i kunskap och därtill kopplade beteenden, krav på intyg av olika slag, pass, körkort, examina etc. utesluter de med avsaknad, att utnyttja rättigheter, som de som uppfyller kraven kan utnyttja. Men det finns ”alltid” de generella undantagen som framkallas av makt (fysisk), pengar (ekonomisk makt) och kontakter (”nätverk” eller dess lag- och moralvidriga tillämpning ”korruption”) som kan ge ”rättigheter” till människor som annars inte uppfyller ”officiella” krav för att ta del av en viss ”rättighet”. De som inte uppfyller kraven ”kan gå före kön” framför dem som köar med uppfyllda krav. Detta gäller också i Sverige för både svenska medborgare och alla andra medborgare.

Korruption finns i Sverige och i alla länder. Men den anses mindre i vissa länder än andra (ja, det går väl att belägga med fakta). Vad beror det på? I varje fall beror det inte på den mänskliga kroppens utseende, färg eller storlek! Det beror på vad kroppen är fylld med i dess historiska och aktuella kontext! Betänk att jag och du skulle kunna vara en Hitler, en Stalin, en självmordsbombare, en Breivik, en IS-terrorist om vår kropp fylldes med dessas ”indata”. Endast om vi anser våra kroppar vara byggda på ett annorlunda sätt, immuna mot mänskliga övergrepp, skulle vi ”klara oss” från tragedierna. Men då skulle vi kunna hamna ur askan i elden med en verklig rasism som följd. Betänk Bertrand Russells ord: ”Hemligheten med lyckan är att våga inse att världen är ohygglig, ohygglig, ohygglig.”
Citat 4):Båda argumenten inkluderar en problematisk sammanblandning mellan respekten för allas lika rätt att ha åsikter och idén om att alla åsikter ska respekteras.”

Kommentar 4): Henry Ford lär ha sagt när T-forden började produceras: ”Ni får välja vilken färg ni vill, bara den är svart.” Medborgare ni får ha åsikter, bara de är ”de rätta”! Men en valsedel är ett alltför trubbigt instrument, den säger inte vilka åsikter en medborgare har. En enskild väljares åsikter sammanfaller nog inte med alla ”åsikter” i ett valmanifest. Hur stor promille av väljarkåren har läst valmanifesten? Dessutom tenderar åsikter ändras beroende på sammanhang och förtrolig dialog. En SD-väljare är lika unik som en proffstyckare, en journalist eller en professor. Men hur kan en ”patient” kureras om dess åsikter inte respekteras?
Citat 5): ”Denna logik innebär i praktiken att en ”normal” (icke-extrem, icke-våldsam) rasism kan accepteras inom ramen för den demokratiska arenan.”

Kommentar 5): Inom den demokratiska arenan, med tillträde för de som har ”biljetter” och ordets makt, måste väl alltid (icke-)extrema men icke-våldsamma åsiktsyttringar tolereras? Är inte det vad demokrati ytterst handlar om!? De kan då ”bekämpas” eller understödjas, ”de rätta”;), med icke-våldsamma åsiktsyttringar inom den demokratiska arenan. För generellt gäller: att tänka nytt är att tänka annorlunda mot rådande konsensus. Friheten att få tänka fritt och pröva nya vägar är det som gör demokratiska samhällen överlägsna diktaturer och teokratier, där mänsklig kreativitet snöps. ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större”, sa Thorild, på den tiden då man trodde på en enda väg! Men medborgarna vet (förtroligt mellan skål och vägg!) att ”alla vägar bär till Rom”!
Citat 6): ”Vi menar att rasistiska åsikter aldrig bör respekteras i en demokrati. Det är i stället nödvändigt att erkänna att demokratin är sårbar. Ifall det finns risk att rasistiska värderingar normaliseras i den politiska processen bör demokratin värna om sig själv med hjälp av ett starkare minoritetsskydd och skärpta åtgärder mot rasistiska yttringar.”

Kommentar 6): Problemet är inte de ”rasistiska åsikterna” eller ”rasistiska yttringarna”. Elementärt Watson, sa Sherlock Holmes, det är orsaken till människornas reaktioner som är problemet! Varför gör de på detta viset? Att ”plåstra för mun” eller slänga folk i fängelse är ingen demokratisk lösning! I elfenbenstorn ser man inte dessa medborgares verkligheter. Blundar vi för verkligheten (den som upplevs i tankar, känslor och beteenden) och inte respekterar och försöker förstå människorna bakom dessa handlingar är ingen lösning i sikte. Rätt problemformulering är halva lösningen!

Citat 7):Detta innebär konkret att Sverige ska följa paragraferna i den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, det vill säga ”varje skillnad, undantag, inskränkning eller företräde på grund av ras, hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung”. ”

Kommentar 7): ”2+1=3”. Trivialt kanske, men det beror på att du och jag är överens om definitionen av symbolerna 1, + ,2, =, 3 och regler för addition inom matematiken (aritmetik). Debatter och meningsskiljaktigheter handlar sällan om logiska slutledningar utan om skilda definitioner av använda begrepp. Man säger/skriver samma sak men menar olika saker. Då kan ”2+1=x”, där x är ett godtyckligt tal (om vi begränsar tolkningsramen till aritmetik!) beroende på hur symbolerna tolkas! Skenbara meningsskiljaktigheter!

För vetenskapligt utbildade professorer vore det självklart att definiera nyckelbegrepp i en diskussion. Vad menar ni (er definition?) med begreppet ”ras”?

Begreppet ras på biologisk grund verkar ogrundat. I t.ex. Wikipedia (29-09-2014) står det ”Oavsett utseendeskillnader är vi människor med andra ord extremt lika varandra ur genetisk synvinkel. De fåtal skillnader som finns i DNA hos olika individer har troligen uppkommit genom små slumpmässiga mutationer eller anpassning efter omgivning och rådande klimat. … Antaganden om samband mellan biologisk ras och skillnader i mentala egenskaper är vetenskapligt ogrundade.”

Om begreppet ”ras” definieras av ”hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung”, så blir citatet i citatet förvirrande. ”Ras” tillför inget nytt och då finns det minst hundratals raser på jorden!

Problemet med en rasdiskrimineringsparagraf formulerad enligt citat 7) ovan är att den är för teoretisk och svårtolkad redan i teorin, men ännu mer i praktiken. Se bara min teoretiska fråga om begreppet ras. I dokumenthandlingar ligger texten i tryggt förvar omsorgsfullt skyddad av paragrafryttare, som lever på att vårda den. I praktiken är det i varje fall minst två unika individer i en unik situation som skall ha koll på att den efterföljs. Å ena sidan den som vill utnyttja den som köpare/medborgare och enligt lagar och förordningar har rätt till en vara eller tjänst och å andra sidan den eller de som tillhandahåller denna vara eller tjänst. Det är lätt att tänka sig situationer där diskrimineringsparagrafen skulle kunna åberopas trots att den/de åtalade hade rimliga skäl för att neka den som upplevde sig diskriminerad.

Låt mig förklara med en teknisk analogi: Vi kan inte mäta på millimeternivå om vi bara har tumstockar, som klarar att mäta på centimeternivå. Vi människor är dynamiska organismer, starkt situationsberoende, påverkbara av stress, förprogrammerade genom livet till förutfattade tolkningar (som Google som vet vår sökhistorik!) och som bara kan hålla några få tankar i medvetandet samtidigt.

Missförstånd undviks lättast då en grupp människor (en ras!?) tillsammans har skapat gemensamma tolkningsreflexer i olika situationer. Tänk bara på hur ett par i ett långvarigt äktenskap kan kommunicera i samförstånd utan att yttra ert ord!

Om det däremot är uppenbart att hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung INTE är relevant med avseende på rättigheten eller köpet så blir det ett uppenbart fall av otillåten diskriminering om köparen/medborgaren uppfyller alla relevanta krav. Mänskliga krav måste anpassas till mänskliga måttstockar!

Gyllene regeln i konfucianistisk tappning: ”Finns det någon grundsats som bör tillämpas under hela livet? Säkert är regeln om kärleksfull godhet en sådan. Gör intet mot andra vad du inte vill att de skall göra mot dig.” (Wikipedia, 29-09-2014)”, kan vara en bra utgångspunkt för etiska handlingar (om man inte är en självplågare och anser det vara exempel på kärleksfull godhet!). Problemet är när maktspelaren, som diskriminerar eller våldför sig mot den andre, inte kan tänka sig vara den andre. Långvarig makt korrumperar och förvrider verklighetssinnet och förtvinar empati och inlevelseförmåga i den andres situation. Då fallerar även denna goda etiska utgångs–punkt. Människan är anpassningsbar till vitt skilda beteenden!

Diskriminera inte någon av irrelevanta skäl, även om du, av skäl som bara du tror dig veta, skulle vilja det!

Citat 8): ”Det skulle också hejda en alarmerande förskjutning av det politiska landskapet, så att vi i nästa valrörelse slipper se politiker med hakkors liksom det groteska spektaklet där Svenskarnas parti turnerar runt landet med polisbeskydd för att sprida nazistisk propaganda.”

Kommentar 8): Människan kan vara fantastiskt god och otroligt grym. Vi ser ständigt hur verkligheten överträffar våra vildaste fantasier. Normalfördelningens svansar är del av naturens naturliga utfall. Det får vi leva med. Det finns otroliga begåvningar och genier men även riktigt dumma, men mest av allt finns vi normalbegåvade och normalgoda som kan lära oss ta vara på och utveckla det genialt goda och tygla det utstuderat grymma och uppfostra nya generationer för att ständigt återuppbygga ett gott, demokratiskt samhälle för alla. Men verkligheten med mäktiga maktspelare som iscensätter självmordsbombningar och halshugger oskyldiga människor förskräcker. Ohyggligt, ohyggligt, ohyggligt!

Citat 9):Åtgärden avhjälper förstås inte det djupa politiska missnöje som valet uttryckte. Allt fler människor misstror de politiska alternativ som erbjuds av etablerade, icke-rasistiska partier. Förklaringarna till detta är många, men oavsett vilka man föredrar och vilka åtgärdsförslag man förespråkar kan lösningen inte vara att ”ställa krav på invandrare”.”

Kommentar 9): Jag och Sherlock tar oss för pannan! Det här är alltså en del av er problemformulering, som lösningen skall uppfylla, dvs. ”ställ inga krav på invandrare”.

Läs igen vad ni skrev i citat 7) ovan. Det ställer krav på Sverige, dvs. krav på svenska medborgare och krav på lagstiftning och verkställighetsprocesser och resurser för att säkerställa att kraven kan följas. För födda i Sverige ställs krav på obligatorisk 9-årig skolgång, där det bl.a. krävs att kunna tala svenska, läsa, skriva, räkna, få kunskaper om natur, miljö, kultur och historia, teknik, ett andra språk, hur närsamhället fungerar, hur Sverige fungerar och styrs, hur världen är uppbyggd, hur det ser i andra länder etc. etc. Nu finns förslag på obligatorisk utbildning från förskola 6-årsåldern till 18-årsåldern (myndighetsåldern).

Krav och diskriminering, dvs. val mellan olika alternativ, är det som karakteriserar tillvaron och liv över huvud taget. För alla organismer som vill överleva!

Ert villkor på en lösning av problem kopplat till invandringen till Sverige innebär då en diskriminering av svenska medborgare om inte på hudfärg, härstamning eller nationellt eller etniskt ursprung så för att de är svenska medborgare. Alla människor i Sverige har ju invandrarbakgrund, ytterst från Afrika, men röstberättigade och födda i Sverige är i majoritet.

Invandrare i Sverige är mycket heterogena grupper med skiftande bakgrund, förkunskaper och kompetens. Från frivilliga (av olika skäl eller av brist på jobb i deras hemländer) eller eftertraktade arbetskraftsinvandrare till förtvivlade flyktingar, som flyr undan samhällen, regioner, länder med envåldshärskare, terrorister, krig mellan klaner eller maktgrupperingar, som talar med våld och förföljer oliktänkande eller grupper av människor, som tidigare kunde leva sina liv i relativ frid i sina hemtrakter.

De som tar sig till Sverige, legalt eller illegalt, visar prov på stor drivkraft och kompetens. De svagaste och mest utsatta blir (som alltid) kvar i sina helveten, om de inte räknas som anhöriga till de mer resursstarka, som lyckats fly hit och kunnat stanna kvar legalt eller illegalt. Då kan även de få möjlighet till ett bättre liv i Sverige.

Invandring är en tillgång för ett land, speciellt för länder som degenererar demografiskt, och är ett praktiskt bevis på ett lands attraktionskraft. Inavel degenererar, mångfald ger nya oanade möjligheter. Så fungerar naturen, som vi människor tillhör. Men det finns begränsningar i rum och tid med allt. Vatten är essentiellt för människan (vi består till 65 % av vatten!), men för mycket vatten under för kort tid gör att en människa dör, om det dricks hejdlöst, eller drunknar i en tsunami.

Om invandrare inte ges möjlighet att integreras i det nya samhället, skilt från det inferno de kom från, så lovar vi mer än vi kan hålla. Om invandringen skapar stor segregation och utanförskap, både för invandrargrupper och grupper av svenska medborgare, så är det ett illavarslande tecken på att något har gått snett. Då kan det med rätta artikuleras åsikter om att detta omhändertagande av invandringen inte fungerar. Invandringshanteringen blir ett praktiskt märkbart problem! Eftersom invandringshanteringen är en komplex (abstrakt) process med många parter involverade så är det enklare för många att skylla invandringshanteringen på invandrarna, denna heterogena grupp av individer, trots att det är vi som tagit emot dem med öppet hjärta! Men invandrarna själva är en central part i processen och det är klart att det skall ställas relevanta krav på dem i integrationsprocessen!

För många invandrare på för kort tid? Eller inte? Bara dålig hantering av tillgängliga resurser? Men ett tak i rum och tid finns alltid, då aldrig så bra integreringspolitik ändå inte fungerar, pga brist på bostäder, lärare, jobbmöjligheter, vägar och kommunikationer etc. Tankar tar tid, som bekant, men praktiska realiseringar tar ännu mer tid!

(På lång sikt skulle vi kunna vara ett Japan, eller United Regions of Sweden (URS), med en befolkning på 127 miljoner (och svenska som andraspråk?). Om det vore önskvärt befolkningsmässigt ur ett globalt perspektiv.)

Citat 10): ”Vad vi behöver är att våga konfrontera verkligheten och aktivt värna om en demokrati på de mänskliga rättigheternas grund.”

Kommentar 10): Ja, det är det som behövs. Men er artikel fokuserar bara på ytliga symptom och abstrakta paragrafer. Betänk att ”verkligheten” är ett naturligt utfall i grunden styrt av de processer och naturlagar som styr levande organismer, inklusive däggdjuret människan, och all materia som utgör vår livsmiljö i vårt universum. ”Verkligheten” tolkad, efter bästa förmåga, med den kunskap och vetenskapligt grundade teorier vi har tillgång till idag.

Öppna hjärta och hjärna och respektera alla människor, även SD-väljare och SD-politiker, för att ”verkligen” ha möjlighet att förstå orsaker till upplevda problem bland människor i vårt samhälle och fokusera inte bara på symtomen! Först då blir problemlösningen hållbar!

Även dömda människor, inte uppenbart farliga för omgivningen, som har avtjänat sina straff är väl värda att ges en ny chans, liksom invandrarna är värda, att ges möjlighet att inkluderas i vårt gemensamma goda, demokratiska samhälle?

Kommentarer?
Om du har läst något på denna hemsida och vill ge en kommentar så är jag nyfiken på vad? Finns här data som ger dig värdefull information och i så fall varför? Förstärker de din förförståelse, dina erfarenheter och dina ”kunskaper”- dina tolkningar av liknande ”data eller sinnesintryck från ditt liv” som du delar med dem du har förtroende för – eller ”rubbar de dina cirklar”?

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *